Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet 12/07/2021

Versie 1.2

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere service aangeboden op Baksteen.com door Plot B.V., hierna te noemen: “Plot”
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van de services aangeboden op Baksteen.com, hierna te noemen: “Gebruiker”.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Plot zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle biedingen, offertes en aanbiedingen van Plot zijn vrijblijvend, tenzij in de bieding, offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de bieding, offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of Plot deze aanbieding om wat voor reden dan ook niet langer tegen de aangeboden voorwaarden wil of kan uitvoeren.
 2. Plot kan niet aan zijn biedingen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de biedingen, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave of bieding verplicht Plot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of aankoop tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Gebruiker is bij een aanbieding van een woning aan Plot zelf eigenaar of anderszins wettelijk gerechtigd deze woning aan te bieden.
 5. Gebruiker biedt alleen objecten aan waar geen beslaglegging door een derde partij op ligt.

Artikel 3. Overmacht

 1. Plot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien Plot daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Plot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Plot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Plot of van derden daaronder begrepen. Plot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Plot haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Plot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Plot geleverde informatie en overig intellectueel eigendom mag niet worden gedeeld met derden of worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 5. Garanties

 1. De door Plot geleverde informatie biedt geen enkele garanties betreft bruikbaarheid, waarde of anderszins aan de Gebruiker.
 2. Een bod op een woning door Plot of door derden kan altijd, binnen wettelijke kaders, worden ingetrokken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Plot is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve, onvolledige of anderszins onjuiste informatie die door Plot of derden is verstrekt.
 2. Indien Plot aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Plot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Plot is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Plot aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Plot beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat periode van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Plot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Plot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Plot is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden waarmee Plot samenwerkt of derden waar Plot informatie mee deelt.

Artikel 7. Vrijwaring

 1. De Gebruiker vrijwaart Plot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Plot toerekenbaar is. Indien Plot uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Plot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Plot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Plot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Plot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Plot heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Plot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Plot is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Plot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Plot.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.